Ynglende toppet lappedykker

Ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland

Bestyrelsen i DOF Sønderjylland vil gerne lancere et projekt, hvor vi i 2020 skal prøve at få styr på de ynglende toppede lappedykkere i Sønderjylland. Ud over at registrer ynglefuglene skal der så vidt mulig også konstateres om de har ynglesucces.

Toppet lappedykker findes kun ynglende hvor der er fisk, så arten er derfor en indikator for søens tilstand. Arten er let at kende og har en lang ynglesæson fra marts til september. Toppet lappedykker er aktiv dagen lang og forholdsvis let at registrere yngleadfærd hos. En udfordring er dog at adskille ikke-ynglende fugle fra ynglende fugle. I flere af de store søer raster der mange ikke-ynglende fugle. Fuglen har en lang ynglesæson, som vil gøre det spændende at komme i felten fra marts til oktober.

Alt skal tastes i dofbasen, som naturligvis skal være den styrende database for projektet. Vær om hyggelig med at bruge de korrekte adfærds-betegnelser

Der er helt sikkert sket en stor ændring ynglebestanden af toppet lappedykker gennem årene. Nogle lokaliteter er de forsvundet fra og andre er de forhåbentlig kommet til. Der er måske skabt nye ynglelokaliteter (kvælstof-projekter, grusgrave, motorvejssøer, m.m.) Ud over at yngle i søer kan toppet lappedykker også yngle i fjorde og brakvandslaguner.

Hjemmesiden skal løbende bruges til at præsentere resultater. Facebook kan bruges til at oplyse om nye fund og oplevelser, som kan inspirere flere til at tage en tørn. Når sæsonen er overstået skal der arrangeres et møde, hvor deltagere og andre interesserede vil få årets resultat forelagt.

Herunder har jeg lavet kommunelister over de lokaliteter, hvor toppet lappedykker er registreret som ynglende inden for de seneste 20 år. Så er der lidt at gå ud fra.

God fornøjelse med den toppede lappedykker i 2020.

Jesper Leegaard.