Engso rund 060422
Foto: Jesper Tofft

Udvalgte fuglelokaliteter i Sønderjylland

Danmark er et relativt lille land, men har alligevel over 7000 km kystlinie med strandenge, bugter, sandflader og marskland. Vi ligger på fuglenes hoved-trækruter til og fra resten af Skandinavien, og derfor kan man både forår og efterår opleve et massivt træk af gæs, ænder, vadefugle, rovfugle og småfugle. Nogle bliver her og yngler og nogle er vintergæster. Der er derfor altid mulighed for at iagttage fugle et eller andet sted.

 Følgende har vi håndplukket nogle få lokaliteter med gode fugleoplevelser i Sønderjylland.
 
Bremsbøl Sø
Reservatet blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 2013, og er et resultat af behovet for klimatilpasning. Reservatet indgår som en del af et dansk-tysk projekt, hvor man, for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet ...
 
 
Flensborg Fjord
IBA-området Flensborg Fjord og Nybøl Nor dækker området fra Kobbermølle Bugt i bunden af Flensborg Fjord til Pøls Rev øst for Kegnæs. Dertil kommer så Nybøl Nor og en række mindre søer i tilknytning til området. Den yderste halvdel af Flensborg Fjord (Flensborg Yderfjord) og Nybøl Nor er EF-Fuglebeskyttelsesområde. Der er gode adgangsforhold til det meste af området. Flere steder er der gode obs-poster direkte fra offentlig vej. Det er der bla. ved Sønderhav, Egernsund, Brunsnæs/Catrinesminde, Sønderborg og Sønderby på Kegnæs. Desuden går Gendarmstien langs med kysten, hele vejen fra Padborg til Høruphav, så der er rige muligheder for at gå i området ...
 

Frøslev plantage og Frøslev mose
Frøslev Plantage og Frøslev Mose, IBA område (vigtigt fugleområde) er beliggende vest for Den Sydjyske Motorvej og umiddelbart nord for den dansk/tyske grænse. Der er talrige arter i området og du kan på en gåtur gennem mosen møde sortstrubet bynkefugl, blå kærhøg, traner, dobbelt bekkasin, tårnfalk og en række andre arter ...
 
 
Haderslev Tunneldal
Haderslev Tunneldal strækker sig over en ca. 25 km. lang strækning fra Lillebælt i øst og til Vojens i vest. Dalen er præget af skove, søer og vandløb samt fjorden mod øst. Området er meget kuperet, så det effektive landbrug udgør kun en begrænset andel af arealet. Det er ikke usædvanligt at møde havørn, fiskeørn, rød glente, hvepsevåge, fjordterne og stor hornugle i området ...
 
 
Hostrup Sø
Det internationale fuglebeskyttelses og habitatsområde, IBA nr. 58, dækker samlet et areal på 1330 ha. Geografisk deles området fra øst mod vest i Bjergskov/Felsted Vestermark, Hostrup Sø, øvelsesterrænet for Hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland (650 ha), Stevninghus (Det danske Spejderkorps), Assenholm og Klattrup Moser. En række spændende store fugle holder til i området: trane, fiskeørn, havørn, rørhøg, hvepsevåge, mosehornugle og stor hornugle. Af andre fugle er det især værd at bemærke plettet rørvagtel, rørdrum og rinksmed. Forår og efterår raster større og mindre flokke af forskellige ænder, gæs og svaner. Søen er hjemsted for store og varierede populationer af almindelige søfugle ...
 
 
Kogsbøl
Kogsbøl og Skast Mose ligger centralt i det åbne land mellem Ballum, Hjerpsted og Bredebro. Størstedelen ejes af staten (Direktoratet for Fødevareerhverv). Mosearealerne er fredede (Fredningskendelse, 1977). Området er en nedbrudt højmose (7120) under tilgroning med blandt andet birk (91D0) og græsser. Stedvis kan tue- og høljestrukturer stadig erkendes, ligesom en lang række karakter-arter for højmose fortsat er tilstede ...
 
 
Lillebælt
Lillebælt er det strømfyldte farvand mellem Fyn og Jylland. Lillebælt er snævrest fra Røjleskov til Fønsskov, hvorefter det vider sig ud til et bredt farvand. I Lillebælt ligger en række øer: Fænø, Fænø Kalv, Brandsø, Bågø, Egholm, Linderum, Bastholm, Småholmene, Årø og Thorø. På Årø Kalv yngler der en del vadefugle såsom vibe, strandskade, rødben, klyde, stor præstekrave. Desuden yngler der andefugle som skeand, gråand, krikand og edderfugle ...
 
 
Lindet Skov
Lindet Skov og Hønning Egekrat og Plantage dækker tilsammen et areal på over 900 ha. Den samlede IBA udgør ialt 2326 Ha. Skoven ligger på den sandede del af Toftlund Bakkeø. I området med Lindet Skov, Lindet Mose og Hønning Plantage forekommer en stor rovfuglebestand med bl.a. musvåge, spurvehøg, duehøg, hvepsevåge og tårnfalk. Desuden er hedehøg registreret ynglende. En række spændende skovfugle yngler eller har tidligere ynglet i området: skovsneppe, huldue, turteldue, skovhornugle, stor hornugle, vendehals, sortspætte, hedelærke, misteldrossel, fyrremejse, korttået træløber, Pirol, rødrygget tornskade, lille korsnæb og kernebider ...
 
 

Rømø, Stormenengene
Reservatet er erhvervet i 1991. Arealerne uden for havdiget ejes af digelaget, private, Fugleværnsfonden samt staten. Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923 efter en ødelæggende stormflod. På engene ses resterne af de gamle tidevandsrender, som er så typiske for Vadehavet. Fra stien på diget har man et glimrende udsyn over området. Det er dog en god idé at stikke hovedet forsigtigt op over digekanten først, hvis man kan høre gæs på forlandet. Så undgår man det triste syn af flygtende gæs ...
 
 
Skovene ved Gråsten
Gråstenskovene, med tilhørende søer, udgør et meget varieret og spændende naturområde. Gråstenskovene er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, på bagrund af ynglende hvepsevåge, rørhøg og isfugl. Hvepsevågen yngler med 1-2 par i skoven, men er endnu ikke blevet optalt systematisk. Rørhøgen ynglede tidligere med 2-3 par, men huser nu kun 1 par (uden for EF-fuglebeskyttelsesområdet), samt endnu 1 par på andre tilstødende arealer. Isfuglen yngler i området, men den nøjagtige bestand kendes endnu ikke. Kun et enkelt par er fundet ynglende med sikkerhed, men det var lige uden for fuglebeskyttelsesområdet. Ud over disse arter, findes alle almindelige skovfugle i skovene. Dertil kommer mellemflagspætte, ravn, duehøg, huldue, bjergvipstjert, korttået træløber (et af artens første kerneområder i DK) og af og til rødtoppet fuglekonge...
 

Slivsø
Søen er en langstrakt lavvandet ferskvandssø, med maxdybde på 3,5 meter, og gennemsnitsdybde på 2,2 meter. Længden er ca. 2,4 km. og bredden ca. 800 meter. Søen er et resultat af en retablering i foråret 2004, og derfor er bredvegetationen og fiskebestanden endnu sparsom. Da vandet igen blev lukket ind i Slivsø, indfandt de første fugle sig hurtigt, og i dag er søen et levested for omkring 180 fuglearter ...
 
 
Søgård Mose
Naturreservatet Søgård Mose blev skænket til Fugleværnsfonden i 1986 af den tidligere ejer, Andelsselskabet Søgårdhus med det formål at bevare områdets uberørte naturværdier og med forbud mod jagt og fiskeri. Fugleværnsfonden ejer idag 22 hektar af mosen. Målet er at udvikle og styrke område til en beskyttet og ideel hedemoselokalitet med fokus på at bevare og genskabe vilkårene for de ynglende og rastende fugle og al anden flora og fauna, der er karakteristiske for netop denne naturtype ...
 
 
Sølsted Mose
I Sølsted Mose ejer Fugleværnsfonden 103 hektar af den i alt 255 hektar store mose. Arealerne er erhvervet i 1993, 1996 og i 2013 for at bevare og forbedre den sjældne hede- og højmose som et fristed for dyr og planter. En afmærket sti leder den besøgende på en flot tur rundt i mosen. Der er et rigt fugleliv hen over sæsonen, hvor du blandt meget andet kan se traner, vandrikse, isfugl, tornskade samt en række rovfugle...
 
 
Sønder Ådal
IBA Sønderå er et område, der landskabeligt har en ådal, der gennemstrømmes af Sønderå, som kerne. Dalen er ret markeret og har en bredde på mellem 100 og 200 m. Fuglebeskyttelsesområdet strækker sig fra Eggebæk i øst til Vindtved i vest - et forløb på godt 16 km i luftlinje. Åen slynger sig gennem landskabet på naturlig måde. Den er altså ikke reguleret, ved at man har fjernet de naturlige åslynger. Der er et særdeles rigt fugleliv i ådalen...
 
 
Tinglev Mose
Tinglev Mose & Ulvemose er to geografisk adskilte områder, der tilsammen udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 62. I 2003 er der i Tinglev Mose gennemført et naturgenopretningsprojekt med hævning af vandstanden. Dette har ændret mosen totalt, så store dele af mosen er blevet meget mere fugtig. Man håber herved at kunne sætte opvækst af krat i stå. Mosen har i årtier været kendt for sin faste bestand af græshoppesanger. Andre vigtige arter er rørdrum, rørhøg, hedehøg, trane, blåhals og rødrygget tornskade. Tryk også på linket herover for at se de mange andre ynglende arter i Tinglev Mose gennem årene ...
 
 
Vadehavet - Danmarks 'regnskov'
Vadehavet kan opleves året rundt. Hvis man en sommerdag begiver sig på vandring ud på vadefladen, opdager man hvor storladen naturen er - og hvor lille mennesket. På guidede ture kan du komme tæt på bankerne, hvor sælerne soler sig. Hvad enten du er til lange gåture, kulturelle oplevelser, stille naturoplevelser, lækre gourmetoplevelser, vilde naturoplevelser eller andet, så kan Vadehavet næsten byde på noget for alle og på alle tider af året ...