Tranetælling 30.-31. januar 2021

Tranetælling på overnatningspladser

Optælling af traner på overnatningspladser er meget brugt i landene omkring os som fx Sverige, Tyskland og Frankrig. Det er den mest præcise måde, at optælle en bestand på. Tilfældige registreringer om dagen, giver naturligvis et fingerpeg om bestandens størrelse, men det er upræcis og stor risiko for at nogle bliver talt to gange.

Traner tælles nemmest om morgenen, når de flyver op fra natterast, for at lede efter føde. Om aftenen kan de vende meget sent tilbage på rastepladsen – en del af dem kommer først tilbage efter mørkets frembrud.

På fotoet herover, er hvert tranehoved markeret med en rød prik, for at tælle præcis op.

I de seneste uger, er der set mange traner på lokaliteter som Råhede vade, Randbøl hede og Hønning mose. Vi var nogle som diskuterede, hvorvidt tranerne flyttede overnatningsplads ud fra vejrforhold og forstyrrelser, og for at få svar på dette spørgsmål, besluttede vi at gennemføre en koordineret tælling. Tællingen foregik i de tre sydjyske lokalafdelinger – Sydvestjylland, Sydøstjylland og Sønderjylland.

Resultatet af tællingen fremgår af skemaet her under. Tallene er renset for de mest oplagte gengangere. Kolonnen ”Tilfældige observationer” indeholder observationer af traner uden for overnatningspladserne. Alle kendte overnatningspladser er besøgt – på Randbøl hede var der ikke en eneste trane, og her var der medio januar over 100 traner. Det kolde vejr med is på søerne, er uden tvivl en væsentlig årsag til det store antal på vaden ud for Rejsby.

Som det ses af skemaet er der registreret 564 traner på natterast, hvilket er det sikreste tal og absolut minimum antal traner. Derudover er der registreret 106 traner uden for natterast. Disse traner være talt på overnatningspladser, og så senere på dagen set fouragerende på marker og lignende. Det kan naturligvis også være traner, som har overnattet andre steder end de optalte, så hvis man vælger at lægge de to tal sammen får man hele 670 traner.

Kort hvor overnatningspladserne er markeret med orange.

I Vadehavet mellem Råhede vade og Rejsby findes den største overnatningsplads. De første traner sås overnattende her i små tal i 2019, men det er første i efteråret 2020, at området for alvor er blevet tranernes foretrukne, med mange observationer over 200 traner. En af udfordringerne, ved at overnatte i Vadehavet, er vekslen mellem højvande og lavvande. Det er blevet observeret, at tranerne lander langt ude på vaden om aftenen, når det er lavvande. Om morgenen er de så flyttet ind på forlandet, fordi vandstanden er blevet for høj, til at stå ude på vaden. En anden udfording er jagten i området. De forstyrrelser som jagten i sagens natur medfører, gør at tranerne ofte flytter rundt i området, for at finde en overnatningsted på vaden uden jægere og hunde.

Traner har traditionelt overvintret i Spanien og Marokko – ja nogle flyver helt til Etiopien. Vi skal frem til 2008 før der for første gang observeres traner i januar i Sønderjylland. Her sås der to traner på engene øst for Lindet skov. Det skal blive spændende at følge udviklingen fremover, så en vintertælling af traner, bør foretages i årene fremover.

Tak til alle de involverede.

Jesper Leegaard