Toppet lappedykker 14.juni

Optælling af ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland – status pr. 14. juni 2020

Vi er nu nåede hen til medio juni og der burde være fuld gang i ynglesæsonen hos de toppede lappedykkere. Imidlertid ser det ualmindelig sløjt ud, når man gennemgår DOFbasen for indtastninger af yngleadfærd. Gennem hele foråret er der flittigt indtastet toppet lappedykker på mange lokaliteter. Fuglene er enten tastet som rastende, territoriehævdende eller med parringsadfærd. Så er det som om der ikke sker mere!

På denne årstid burde de første være kommet med unger og mange burde ruge. Der er tastet ganske få rugende fugle ind i DOFbasen fra Haderslev kommune. Der er overhovedet ingen rugende fugle tastet fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune. Det er faktisk chokerende at det står så grelt til – især Sønderborg og Aabenraa kommune burde have rugende fugle, da det er i de to kommuner langt de fleste toppet lappedykkere er set.

Der er ikke indtastet en eneste unge i Sønderjylland i 2020 til dato.

Knud Fredsøe lavede i 2015 en artikel til Panurus, hvor han beskrev den dårlige ynglesucces hos toppet lappedykker i Sønderjylland: https://oasweb.dk/dokumenter/Panurus/PANURUS%202015-4.pdf

Men hvorfor ser det så sløjt ud lige nu.

  • Er vandkvaliteten så ringe at der ikke er fisk nok til af opfostre unger.
  • Er det egentlig yngledygtige fugle vi ser – eller er det 2k fugle som endnu ikke yngler, men kun prøver.
  • Yngler toppet lappedykker senere end normalt pga. en kold maj måned
  • Er det vanskeligere end forventet at optælle rugende og ungeførende fugle.

Det skal blive spændende at følge arten de næste måneder. Toppet lappedykker er kendt for at have en lang ynglesæson – der kan ses stribede unger langt ind i september.

Jesper Leegaard