Sommer canadagæs i Sønderjylland

Oversomrende canadagæs i Sønderjylland

Canadagås er ikke hjemmehørende i Europa, men vidt udbredt i USA og Canada. Den blev udsat på De Britiske Øer i 1600-tallet og i Sverige i 1930’erne, og har begge steder i dag etableret sig med store ynglebestande. Canadagås har bredt sig ud over Europa og yngler nu i mange lande. Tyskland har en tæt bestand af canadagæs på Østersøkysten. Nær Kiel er bestanden i løbet af kun ti år fra 1999 vokset fra 180 til 700 par. Derfor er der god grund til at holde øje med arten i Danmark. Det kan undre at arten endnu ikke rigtig har fået fodfæste i Danmark.

Yngleudbredelse i Slesvig-Holsten 2005-2009

Paradoksalt nok er vinterbestanden af canadagæs faldende i Danmark, mens sommerbestanden derimod er kraftig stigende. Den faldende vinterbestand skal nok tilskrives det mildere klima vi har, som gør at de svenske og norske fugle bliver i de lande om vinteren. Den voksende sommerbestand består af ungfugle fra Tyskland. Canadagås yngler tidligst i deres 3. kalenderår, så derfor ser vi flokke af disse ikke ynglende ungfugle også her i Sønderjylland.

Jeg har lavet et skema med tal fra DOFbasen, som viser hvor kraftig udviklingen i sommerbestanden af canadagås er her i Sønderjylland. Tallene er fra maj måned de respektive år. Tallene er ikke renset for gengangere.

 

Ynglebestanden i Sønderjylland er fortsat ganske lavt, med enkelte par på Als og Sundeved. Med den stigning som er sket i Tyskland må vi forvente at arten vil gå kraftig frem som ynglefugl inden for en kort årrække. Canadagås yngler gerne i parkagtigt landskab nær mennesker, så den lokalitetstype bør ikke være den begrænsende faktor.

Tekst: Jesper Leegaard/Fotos: Bjarne Nielsen