Referat af møde med Naturstyrelsen Sønderjylland

Årligt koordinationsmøde mellem DOF SDJ, OAS og NST SDJ d. 27.11.2020

 

 

Deltagere:
DOF SDJ (Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland): Gert Fahlberg
OAS (Ornitologisk Forening for Als og Sundeved): Kaj Abildgaard og Viggo Petersen
NST SDJ (Naturstyrelsen Sønderjylland): Martin Reimers (ref.)

 • Opfølgning på sidste referat (25.10.2019)
  A.   Hostrup Sø-projektet: Er afsluttet med et fugletårn ved den østlige søbred.

         B.   Lavbundsprojekter og vådområdeprojekter:

            - Burkal: Er ikke opgivet som først antaget. Der er søgt om penge til realisering.

            - Åstrup Bæk Syd: Der er givet midler til realisering. Arealer er købt.

            - Sverdrup Bæk: Der er givet midler til realisering.

            - Årøprojektet: Forundersøgelse lavet. Usikkert om det kan gennemføres.

           - Torup Made: Pumpen er stoppet og arealer overtaget. Området bliver afgræsset.
              Der arbejdes på at få gennemført et projekt, hvor dræn blotlægges, vandløbet omlægges og der evt. opsættes et fugletårn.

      C.   Oksbøl Skov: Dræn er lukket og 3 nye vandhuller gravet. Ca. 9 græsningsindhegninger er

              ved at blive indhegnet.

      D.   Kommende urørt skov: Der er veteraniseret og skabt mere dødt træ ved fældning og

             ringning i Søgård Skov, Gråstenskovene og Pamhule Skov.

      E.   Ny 15-års driftsplan: Ligger pt. stille. Der arbejdes på et nyt koncept for planen                                                                                                              F.   Ketting Nor, yngleplatform for fjordterner: Platformen har ikke været i vandet i år pga.

            Covid19. Den Forventes udlagt til foråret og derefter blive i vandet fremover                                                                                                                 G.   Natura 2000: Miljøstyrelsen har lavet basisanalyser, der kan ses her. Styrelsen arbejder nu

            på nye Natura 2000-planer.

     H.   SemiaquaticLIFE: Der er lavet ca. 55 nye vandhuller i alt ved Frøslev Mose, i Gråstenskovene, i Nørreskoven på Als og i Pamhule Skov.

      I.   Tinglev Mose: Det er ikke planen at sætte nyt fugletårn op i mosen. Det eksisterende

            bevares indtil videre.
     J.   Såning af vilde blomster: Der arbejdes på i 2021 at udså naturligt hjemmehørende urter på

           den opgravede jord ved nogle af vandhullerne i projektet SemiaquaticLIFE.

     K.   Nye afgræsninger: Årup Skov, Udsigten i nordkanten af skoven samt Gråstenskovene,

           Skovfogedengen mod nordøst er begge etableret og afgræsses med geder mm.

     L.   Koordinationsmøde om paspå-kort: Mødet er blevet afholdt. DOF SDJ og NST SDJ deltog.

           Der er ikke pt. ressourcer hos DOF SDJ og OAS til at identificere og afmærke

           rovfuglereder inden skovning på NST SDJ. Enheden kontrollerer dog hvert større træ

           for rovfuglereder inden fældning.

 • Nyt fra DOF SDJ
 • Covid19: Det er et stille år mht. arrangementer på grund af Covid19. Både møder og ture er blevet aflyst.
 • Observationer: Til gengæld har der været ekstra mange fugleobservationer i år og det kan ses, at der er et større besøgstryk på naturen.
 • Fugleatlas / Atlas III: Som et resultat af Atlas III-undersøgelsen er der nu udkommet en anbefalelsesværdig bog: ”Fugleatlas” med beskrivelser af alle danske fuglearter og deres udbredelse. Bogen er på 840 sider.
 • Nyt fra OAS
 • Gråstenskovene, Hejremose Bæk: Kritik af, at der i en periode var for lidt vand i vandløbet, til at ørrederne kunne trække op for at gyde.
  Det skyldtes, at vandet var lukket af Margrethe Sø, for at der kunne optages karper. Enheden er klar over udfordringen og forsøger at tage hensyn til ørredernes opgang. Den ringe mængde nedbør var og er en særlig udfordring i år.  
 • Arv: OAS forventer at arve en portion penge til opkøb af arealer, der kan gavne fuglelivet.
 • Sønderskoven på Als, skovning af store træer: Der er utilfredshed med, at store træer fældes, at det roder og at skovbunden bliver opkørt af maskiner.
 • Hartsø, fugletårn: Der er ønske om et nyt fugletårn placeret ved Møllegården. Det eksisterende ved campingpladsen kan ikke længere bruges.
 • Torup Made, fugletårn: Det anbefales, at der sættes et fugletårn op ved Torup Made.
 • Torup Made, el-ledninger til pumpen: OAS anbefaler, at der efterlades elmaster og tråd på en strækning ned mod pumpen til gavn for fuglelivet.
 • Ketting Nor, fugletårn: Tårnet er af stor betydning for mange fuglekikkere pga. dårligt udsyn over søen. OAS samarbejder med NST SDJ om vedligehold af tårnet. Blandt andet har OAS repareret gelænder og trin samt skåret opvækst ned. NST SDJ har leveret materialer.
 • Fredshule, fugletårn: Dette tårn bliver også meget benyttet. Ikke mindst af de mange skovgæster, der passerer. Også her samarbejder OAS med NST SDJ om vedligehold af tårnet, bl.a. har OAS lagt nyt gulv.
 • Nyt fra NST SDJ
 • Lerskov Plantage, ny hundeskov: Der er ved at blive etableret en ny mindre indhegnet hundeskov på sydsiden af landevejen igennem plantagen. Dvs. på modsatte side af vejen end Prøjsermosen, der er særlig værdifuld for fuglelivet.
 • Pamhule Skov, MTB: Der sker en mindre omlægning af MTB-ruten. Ca. 2 x 400 m ændres.
 • Fredshule, tilkøb: Overdrevsarealet på 11 ha. med flere vandløb og skovpartier bliver nu tredoblet i areal, da der er tilkøbt over 20 ha landbrugsjord, som udlægges til naturafgræsning.
 • Store Okseø, nedrivning: Alle bygninger er fjernet på øen og der er sat shelters op til overnatning.
 • Rugbjerg Plantage, græsninger: Der er etableret tre nye afgræsninger i plantagen for at optimere biodiversiteten og sikre moser og hede mod tilgroning.
 • Kelstrup Plantage, ny afgræsning: Der er etableret en kombineret skov- og engafgræsning ved Kelstrup Naturskole. Arealet afgræsses med geder af dansk landrace.
 • Naturstyrelsens redetræspolitik blev gennemgået: Ud fra prioriteringen af de enkelte fuglearter, blev det besluttet, at NST SDJ ud over sikkerhedszoner for en række fugle såsom trane og rød glente også etablerer sikkerhedszone fremover omkring stor hornugles kendte ynglepladser.
 • Ændringer i Naturstyrelsens økologiske retningslinjer blev gennemgået: Barken skades på 5 træer pr. ha., første gang der maskinskoves i mellemaldrende løvtræ og hver 5. trætop efterlades til henfald efter foryngelseshugster i ældre bevoksninger.
  Det vil bl.a. resultere i flere træer med huller og mere dødt ved, som vil komme fuglelivet til gode.
 • Fuglearter
 • Stor hornugle: Har måske ynglet på enheden i år.
 • Havørn: Et par ynglede på enheden i år.
 • Lærkefalk: Et par ynglede på enheden i år.
 • Rød glente: Et par ynglede på enheden i år.
 • Trane: En del par ynglede på enheden i år. Heraf flere par for første gang.
 • Vendehals: Har ikke ynglet i kasserne i Frøslev Plantage i år.
 • Natravn: Flere par ynglede på enheden i år.
 • Sølvhejre: Ses regelmæssigt på enhedens arealer, men ikke ynglende.
 • Mellemflagspætte: Ses regelmæssigt på enheden. Det er usikkert om den har ynglet.
 • MTB-kørsel contra fugle
  MTB-kørsel i skovene kan forstyrre fuglelivet. Bl.a. kan natkørsel med kraftige svingende lygter være en udfordring.
  Der opleves problemer med kørsel udenfor skovveje, anlagte stier og MTB-ruter. Det anbefales, at NST SDJ forsøger at begrænse kørslen mest muligt, hvor den ikke er tilladt. Det gælder i særlig grad for Sønderskoven på Als.

I Pamhule Skov er det større CUP-løb i 2020 blevet aflyst på grund af Covid19. DM i 2021 udskydes sandsynligvis af samme grund, hvor i mod VM i 2022 forventes gennemført.
Birdlife / DOF´s notat om MTB-kørsel fra 2019 er vedhæftet.

 • Eventuelt

Oksbøl Skov, monitering af fugle: NST SDJ opfordrer til, at fuglelivet moniteres i Oksbøl Skov. Det gælder især ynglefugle i de nye vådområder, hvor der sker en stor udvikling de første år. Det kan evt. ske efter AtlasIII-undersøgelsens kriterier. Det kan gøres via en eller flere punkttællingsruter.

 

 • Næste møde

Forventes afholdt den 22. oktober 2021 kl. 13-15. NST SDJ indkalder.