Projekt hedehøg juli 2020

Nyt fra Projekt hedehøg – 18. juli 2020

De første unger er nu så store, at de har forladt reden. Det er tidligt de er på vingerne. Ultimo juli flyver de fleste unger fra reden, hvorefter der vil flyve unger fra rederne frem til medio august.

På kortet herunder ses den foreløbige geografiske fordeling af parrene i etableringsfasen. Bemærk at én prik kan dække over flere par. Igen i år er der ikke ynglende hedehøge på Vadehavs-øerne. I det hele taget er udbredelsesområdet skrumpet gevaldig ind her 2020.

Kort: Timme Nygaard.

Desværre ser det ud til, at ynglesæsonen 2020 bliver meget dårlig. Under etableringsfasen i første halvdel af maj var der omkring 25 par – ganske som de tidligere år. Ved flere par blev rede-stedet aldrig lokaliseret, og det er derfor uvist om de reelt begyndte med æglægning – fuglene var som sunket i jorden. Her i løbet af sommeren har flere par opgivet. Årsagerne kan være mange, men et kuld unger er med sikkerhed præderet af rovfugl. Der er stadig håb om, at der bliver fundet par med unger i løbet af den næste måneds tid. Når hedehøgene har store unger i reden og nyudfløjne unger, er det lettest at registrere ynglepar. Dog finder man her naturligvis kun par, som har ynglesucces.

Som noget positivt er der set mange 2k hedehøge i år – fugle som er fløjet fra reden i 2019. Bl.a. er der fundet en ringmærket han. Det viser sig at være en han, som er ringmærket den 9. juli i Ballum enge. Det er første gang en af vore egne ringmærkede fugle, vender tilbage til området året efter ringmærkningen.

Foto: Aage Matthiesen.

Den 15. juli var en journalist fra Dansk Ornitologisk forening med til ringmærkning af flere kuld unger. Der vil blive lavet en film, hvor formålet med ringmærkning bliver beskrevet. Samtidig er der lavet interviews med bl.a. feltmedarbejdere og lodsejere, hvor oplevelser med hedehøgene deles. Det bliver spændende at se det færdige resultat.

Projekt Hedehøg