Isfuglen ved Sandbjerg sø

Isfuglen ved Sandbjerg Sø

DOFs nyhedsbrev i december omhandlede Isfuglen og fortalte især om dens fremgang i de senere år, med baggrund i de milde vintre, der gør det nemmere at for Isfuglene at klare sig vinteren over.

Samme forhold gør sig også gældende lokalt ved Sandbjerg Sø på Sundeved, som jeg besøger ofte, da det ligger tæt på min bopæl.

I en årrække har Isfuglen været en sikker gæst uden for yngletiden og har opholdt sig ved søen fra sensommeren for så at forsvinde i det tidlige forår, hvor den så formentlig er fløjet til dens yngleområde – måske ved de større østjyske ådale.

I de seneste to somre har det dog været anderledes, idet Isfuglen da har kunnet ses fouragere sommeren igennem, hvor jeg ofte har set den på en gren ved søens bredder eller ved udløbet til Als Sund for at styrtdykke efter småfisk.

Det var derfor nærliggende at begive sig på opdagelse i søens nærhed i et forsøg på at finde redestedet - desværre uden resultat. Endvidere var det også svært at få øje på et oplagt ynglested – dvs en brink eller skrænt som Isfuglen kan udgrave sit redehul i.  De to tilløbsbække løber lave og sumpede gennem ellesump uden brinker og dæmningens skråning ud mod Als Sund er tilgroet med græs og anden plantevækst, så den næppe er til at få hul i for en isfugl.

 Foto: Gert Fahlberg

Løsningen lå formentlig på den anden side af det 700 meter brede Als Sund. Efter tips fra fuglekolleger på Als fik jeg fundet Isfuglens redehul på Als-siden (se foto). Jeg har flere gange selv set Isfuglen krydse Als Sund (og taget tid – det tog lidt over et minut at krydse) og Lars Peter Hansen har i PANURUS lavet en beregning, der viser en flyvehastighed på ca 40 km/t.

Så jeg føler mig overbevist om, at Isfuglen har ynglet på Als-siden og jævnligt har brugt et minut på at krydse Als Sund for at udnytte de gode fiskevande ved Sandbjerg Sø – et forhold der også er beskrevet fra andre lokaliteter, hvor der kan være god afstand mellem den gode yngleskrænt og de gode fiskevande.

Gert Fahlberg