International pibesvanetælling 12.-13. december

Lidt om pibesvaner i Syd- og Sønderjylland

Af Jesper Tofft

I weekenden d. 12.-13. december 2020 blev der gennemført en optælling af pibesvaner i hele Europa, og her i Sønderjylland samt i Sydvestjylland blev der også gjort en pæn indsats. Den internationale optælling styres fra Holland i regi af ”International Swan Specialist Group”.

Jeg har nedenfor lavet en sammenstilling af de målrettede observationer af pibesvaner, som er gjort under optællingen i Syd- og Sønderjylland, hvor vi har forsøgt at få dækket de vigtigste kendte rastelokaliteter. Og her især overnatningspladserne, hvor arten optræder mere stabilt end ude i landbrugslandet, hvor de kan skifte fra område til område alt efter hvor der aktuelt er noget at spise.

Der sker som led i en europæisk total-optælling, hvor der er særligt fokus på andel af unger i bestanden. Ungeproduktionen ligger lavt, endda for lavt, så bestanden af pibesvaner er i tilbagegang.

 

Et sjælden syn - pibesvane par med fire unger. Klåby sø syd for Ribe

Det er vigtigt her at nævne, at en sådan koordineret tælling på mange lokaliteter i én og samme weekend kun lader sig gøre, hvis man konkret aftaler med interesserede fuglekendere, at de tæller på bestemte steder. Hvis ikke man organiserer en sådan optælling, vil man kun se få og tilfældige tal for arten.

Efter min erfaring er det bedste at tælle på overnatningspladserne tidligt om morgenen inden udflyvning, da flest fugle er kan ses på én gang, mens de i løbet af dagtimerne opholder sig ude på markene i spredte og ofte mindre flokke på under 100 eks. Og mange af disse steder ses ikke nødvendigvis godt fra offentlig vej. Det er dog ikke alle steder, man har godt udsyn over overnatningspladserne. I flugt til og fra disse er det straks vanskeligere at tælle svanerne, dvs. adskille pibe- og sangsvaner, som oftest overnatter sammen. Ved indflyvning til overnatningspladserne er det oftest for mørkt til at se hvad der kommer, mens fuglene om morgenen først flyver ud når det er lyst, eller nogenlunde lyst. Langt det bedsteer således at tælle dem, mens de ligger på vandet.

Kendte overnatningssteder som Ribe Østerå og Kongens Mose viste sig at være tomme for pibesvaner i de nævnte dage. Ud fra mine egne observationer fra Stevning Dam mellem Haderslev og Vojens, hvor jeg har talt overnattende svaner to gange om ugen, ser det ud til at antallet af pibesvaner nu falder i og med at de fleste trækker videre mod sydvest, mens sangsvanerne bliver.

Det er tilsyneladende en nyopdagelse i dette efterår, at Stevning Dam fungerer som overnatningsplads for så mange pibesvaner som tilfældet er. I 2-3 uger i slutningen af november og begyndelsen af december 2020 kunne man tidligt om morgenen se op til 8-900 pibesvaner her, hvilket betyder at denne lokalitet er meget vigtig for arten.  Siden er antallet faldet til først 430 d. 12. december, og herefter er der kun set under 100 eks. Efter alt at dømme fordi de fleste af fuglene er fløjet længere mod syd.

Pibesvanerne overvintrer mest i Tyskland og Holland, men Danmark og Polen er også vigtige steder. England og Belgien huser kun ret små tal.

Optællingen i Syd- og Sønderjylland, som er sat sammen i nedenstående liste, gav samlet 1.573 fugle. Hos de 131 pibesvaner blev andelen af unger ikke oplyst. Blandt de øvrige 1.442 svaner blev der talt i alt 93 unger, hvilket giver en ungeprocent på 6,4 %.

30 kuld var på tilsammen 54 unger, hvilket givet et gennemsnit på 1,7 unge pr. kuld.

I vinteren 2018/19 talte jeg overnattende svaner på en række lokaliteter i det vestlige område fra Karlsgårde Sø i nord til Tøndermarsken i syd. Her toppede antallet (også) ved månedsskiftet november/december. I det meste af vinteren var antallet af pibesvaner faldet så meget, at de kun udgjorde ca. 10 % af fuglene i de blandede flokke af sang- og pibesvaner. Visse år optræder store mængder af pibesvaner igen på forårstrækket i begyndelsen af marts. I denne periode ses ofte meget store antal omkring Lindet-Hønning, Arrild og omegn.

Herunder ses resultaterne af den omfattende tælling d. 12.-13. december 2020, stillet op fra nord til syd:

Lokalitet                                      overnatning                                dagrast             heraf unger                           kuldstørrelse

Lunde, Nr. Nebel                                                                              36                       8                         ?

Karlsgårde Sø                             105                                                                          10                       ?

Næsbjerg                                                                                          260                    21                       ?

Langetved, Rødding                                                                         103                    ?

Munkesø, Ribe                            36                                                                             4                         3+1

Klåbygård Hul, Ribe                  150                                                                           15                           4+3+2+2+1+1+1+1

Hønning Mose                            34                                                                             1                           1

Stevning Dam                            430                                                                            7                           2+2+2+1

Hindemade                                 14                                                                             0

Uge                                                                                                     20                     1                         1

Torp                                                                                                    46                      1                         1

Kliplev Mark (sø)                        77                                                                             6                           3+2+1

Tinglev Mose                                                                                        4                     ?

Bommerlund Plantage                                                                          6                     ?

Bølå                                                                                                     20                    ?

Store Jyndevad                                                                                    27                    4                         3+1

Lille Jyndevad                                                                                      23                    6                           3+2+1

Lydersholm                                                                                          22                    5                         3+2

Pluskjær, Frøslev Mose                                                                       23                    1                         1

Grøngård Mark                                                                                    14                    0

Ubjerg Nørresø                            6                                                                             0

Bremsbøl Sø                               117                                                                           3                         2+1