DOF´s strategi 2021-2024

Referat af projektmøde om DOFs nye rammestrategi 2021-2024

Mødet holdtes i naturreservatet ved Søgård Mose d 18. juli kl 9-12

Deltagere: Gert Fahlberg, Karen Raagaard, Finn Just Christensen og Ole Tønder. Karen er tidligere medlem af bestyrelsen i DOF Sønderjylland, Gert er formand i lokalforeningen, og Finn og undertegnede er ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Oplægget fra DOFs direktør, Sigrid Andersen og Strategiarbejdsgruppen kan læses i bilag 1.

Vi startede med bare 10 minutter i fugletårnet, så dem der ikke kendte mosen i forvejen, kunne se, hvad det er for en natur, vi skulle mødes i. Diverse traner og ørne må have været forbi tidligere på dagen, for vi så ingen.

Projektmødet startede med, at vi præsenterede hver vores tilgang til opgaven og kort fortalte om, hvad vi hver især kunne byde ind med. Til liflig sang af en flok lille gråsisken fik vi snakket om mange emner, som vi i DOF Sønderjylland synes, at DOF (centralt) bør sætte mere fokus på i den fremtidige strategi.

Projektleder/tovholder og referent: Ole Tønder

En forenings strategi er bl.a. med til at fortælle, hvor man som forening vil være med til at gøre en forskel, og vi synes, at DOFs positive ønsker for natur og fugle står i kontrast til den faktiske udvikling for både fugle og natur. Naturen indskrænkes og forringes, alt for mange fuglearter bliver der færre og færre af og biodiversiteten bliver mindre og mindre Vi synes, at der mangler en synlig og positiv udvikling, som jo også er det indtryk vi har, at dof ønsker, når vi læser DOFs rammestrategi 2017-2020. Derfor foreslår vi, at DOF reflekterer over, om den valgte strategi er den rigtige for at nå det mål som dof ønsker. Når de 4 år er overstået, bør man kunne se en forskel, hvis strategien har virket. Man kan overveje om der kunne fokuseres mere på konkrete temaer, for at gøre målene mere operationelle, opnåelige og målbare.

Hovedforeningen skal være mere synlig i lokalforeningen i konkrete politiske sager, når lokalforeningen beder om det. Der kan være behov for at DOF centralt går mere ind i lokale sager, i erkendelsen af at det er meget vanskeligt og ressourcekrævende at være klædt på til det politiske arbejde og fordi det politiske arbejde lokalt ofte trækker tråde til den regionale politiske dagsorden.

Vi foreslår projekter, hvor alle kan være med – den brede befolkning – som fx Boligbirding. Konceptet og projektets navn bør dog genovervejes, da vi mener, at det lyder for teknisk, og det betyder, at vi ikke får vores målgruppe (den brede befolkning) med. Vi blev alle enige om, at et projekt som Boligbirding er nem formidling, og det skaber nysgerrighed, vidensdeling og kendskab til fuglene.

Vi skal værne om DOF-basens kvalitet og troværdighed. Vi har undret os over, at DOF-basen, som har meget viden af høj kvalitet, ikke er med i den nuværende strategi. Vi foreslår, at den nye strategi også får fokus på DOF-basen. Samtidig er det vigtigt at opretholde projekter til den brede målgruppe. Formidlingen bør her foregå i et sprog og på et niveau, som passer til målgruppen.

DOF vil være med til at præge udviklingen i landbruget. Som man allerede gør, men som man bør gøre endnu mere for så skal landbrugsstøttemidlerne fra EU målrettes miljø og natur indsatser. Det vil skabe et grundlag til at sikre langsigtet natur. Der må kunne laves om på diverse støtteordninger. Kunne man fx omdanne hektarstøtte til, at landmanden får støtte pr meter levende hegn, antal ynglende par agerhøns, støtte til at “dyrke” kobbersneppe - osv?

Vi vil være samarbejdspartner og deltage aktivt i klima-politikken og være bindeled mellem DOF centralt og lokalafdelingerne. Vi tror på at der i klimastrategierne kan gemme sig rigtig mange positive projekter til gavn for fuglene.

Der kan være behov for at naturen får mere tid til at etablere sig og at genskabte naturområder får længere perioder, for at naturlig tilstand kan indfinde sig. DOF skal medvirke til at sikre naturområder ind i fremtiden, specielt hvor der er frivillige aftaler og småbiotoper, der kan slettes igen når der kommer ny ejer eller nye tilskudsregler kan der være behov for en indsats.

Mange eksisterende projekter bør vedligeholdes, herunder:

  • Medlemspleje, herunder aktivere en del af medlemmerne
  • Bestyrelsespleje, herunder aktivere en del af bestyrelsesmedlemmerne
  • Naturpolitik og andre lokale politiske udfordringer (kadaver-mangel, fugleliv i byerne, de dyrkede marker osv.
  • Events (Ørnens Dag, Fuglenes Dag, Tårnenes Dag, Naturens Dag osv.)
  • Lokale projekter (Skallesluger-kasser, kystens fugle, enge og ådale osv.)
  • Foredrag og kurser
  • Unge medlemmer < 26 år
  • Generel reklame og annoncering

I DOF Sønderjylland ser vi positivt på de initiativer og projekter, der kan være med til at skabe opmærksomhed som fx det formidlingsprojekt som DOF centralt opfordrede lokalafdelingerne til at indgå i, og som skulle have kørt ifm naturudsendelser på DR. Vi vil dog gerne have sådanne projekter/aktiviteter med i strategien, så vi bedre kan nå at forberede os. Sådanne projekter kan måske også styrkes ved at vi kan forene os og samarbejde med andre lokalafdelinger.

Hvad er beskyttelse af fugle? Hvilke fugle vil vi beskytte? Hvor er DOFs aktive rolle? Vi savner afklaring og definitioner af beskyttelse. Understøttende spørgsmål: Er det beskyttelse af fugle/arter at sætte fuglekasser op? Skal vi aktivt indgå i beskyttelse af terner eller strandskader der yngler på industrihaller? Beskytter vi fuglene ved at lave aktiv naturpleje? Beskytter vi fuglene (godt nok) ved at lave kunstige øer? Og til hvilke arter? Beskytter vi fuglene ved at installere flere vindmøller og solceller – og hvordan? Osv?

I DOF Sønderjylland ønsker vi, at DOF centralt har mere indflydelse. Dispensationer fra lovgivningen er eksempler på indskrænkning af naturen, og her kunne DOF med fordel sætte ind noget tidligere. Vi forstiller os en strategi der i højere grad bygger på ”noget for noget”, når landmænd/jordejere osv. tager små bider af områder med stor naturlig værdi, kan dof ved en tidlig indsats/inddragelse måske bedre forhandle sig til løsninger hvor der også bliver givet noget til natur og fugle. Dispensationer er salamimetoden - det går kun en vej, det er kun spørgsmål om, hvor tykke skiverne skal være.

Vi ønsker at DOF gør endnu mere ud af, at DOF vil synliggøre de gode, politiske resultater og den positive forandring, der sker i naturen, når DOF har deltaget aktivt. Det har stor betydning, at man som forening kan skrive i medierne: ”Vi har været med til at gennemføre……”

I DOF har vi et dilemma, nemlig at der er mange ”nørder”, som bare gerne vil se (sjældne) fugle. Samtidig oplever vi i DOF Sønderjylland, at DOF centralt har meget fokus på at hverve unge medlemmer. Det er vores forslag, at dof udvider sit fokus for nye medlemmer, idet der sagtens kan være mange gode nye medlemmer i aldersgruppen 40+, som har potentiale for et langvarigt medlemskab og en stabil indsats.

Når vi er på tur med kikkerten, oplever mange, at der er folk med hunde, som ikke er i snor, og det sker ofte på de steder og tidspunkter, hvor det er lovpligtigt. Det er nok begrænset, hvor mange fugleunger, der bliver dræbt/spist af hunde, men de løse hunde har afgjort en skræmmende virkning, som betyder, at de ynglende fugle sandsynligvis ikke kommer tilbage til den yngleplads/lokation. Dof kunne lave en kampagne for hund i snor eventuelt sammen med andre organisationer eller naturstyrelsen.

Sønderborg, 19. juli 2020