Månedens fugl marts 2021

Råge (Corvus frugilegus)

Her i marts er der fuld gang i rågerne. Allerede i starten af januar begynder de at besøge ynglekolonien. I løbet af februar øges aktiviteten gradvis, og i marts er der fuld gang i redebygning og æggene lægges. Får de lov til at yngle i ro og fred, vil ungerne flyve fra reden i begyndelsen af maj måned. Rågerne yngler ofte i byerne, hvor dens fremtrædende tilstedeværelse ofte giver konflikt med naboerne.

Rågernes føde består af insekter, larver og pupper som findes ved at stikke det lange næb i jorden. Derudover spises også korn, majs m.m. Føden findes på landbrugsjorde, men også arealer ved industriområder, boldbaner og parker bruges til fødesøgning. Rågerne elsker kortklippet græs, så hvis man undlod kraftig slåning af græsarealerne i byer og industriområder, ville rågerne miste disse arealer som fourageringsområde.

 

Foto: Hans Henrik Larsen

Rågerne bliver mange steder udsat for bekæmpelse. Oftest er det hvis en ny koloni er under etablering, men mange steder sker der også bekæmpelse i kolonier, som har eksisteret i generationer. Har man en rågekoloni lige udenfor soveværelsesvinduet, vil støjen i perioder været markant. Når rågerne bekæmpes i etableringsfasen, vil de finde et nyt sted, hvor de kan etablere sig. På den måde spredes støjgenerne fra rågerne over en længere periode, da de senest etablerede par har unger langt ind i juni måned.

Der bliver årligt skudt omkring 10.000 rågeunger i den periode, hvor de netop er flyvefærdige. Trods hårdhændet bekæmpelse, klarer rågerne sig tilsyneladende godt, og bestanden er stabil eller endda i fremgang.

Ved at følge dette link, er der en halv time omkring de konflikter mennesker og råger har:

https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/hvornar-ma-man-skyde-ragerne-her-er-reglerne

Ofte ses der mange andre fugle nær en rågekoloni. Fugle som ringdue, solsort, bogfinke og spætmejse ynder den beskyttelse det giver, at yngle ved en rågekoloni. Her vil en spurvehøg møde kraftig modstand fra de mange råger. Det er det samme, som ses ved hættemågekolonier, hvor fx troldand og sorthalset lappedykker finder tryghed. Studier har vist, at stære-hanner søger ind til rågekolonier for at overnatte, i den periode hvor hunnen ligger trygt og godt på æggene i redehullet.

Tekst: Jesper Leegaard

Portræt-foto af råge: Bjarne Nielsen