DOF-Sønderjyllands årsberetning for 2017

Jørn Vinther Sørensen

 

Medlemmer

Antallet af medlemmer viser en lille stigning. Ultimo 2017 viser medlemslisten, at vi var 428 medlemmer mod 423 året før.

Går man tættere på tallene, er der 276 af vore medlemmer, der har oplyst deres alder: 22 heraf er over 80, mens 12 er under 40.

Det tolker jeg positivt:

 1. Det er sundt at kigge på fugle! Vi holder os friske langt oppe i alderen.
 2. Antallet af medlemmer under 40 er steget fra 9 til 12.

Men vi kan godt bruge flere ungdomsmedlemmer.

Arrangementer m.m.

I 2017 blev der afholdt lidt færre arrangementer end forrige år, men stadig gode og forskellige ture og aktiviteter. Der har været en lidt skæv fordeling, idet Sønderborg tegner sig for halvdelen af alle ture, hvilket i høj grad skyldes det gode samarbejde med OAS. I bestyrelsen er der fokus på dette og der ønskes tiltag for forbedring, især omkring Aabenraa. Fugleværnsfonden har også i 2017 haft offentlige ture i de 4 reservater, der er i vores område.

Ud over de almindelige ture har vi igen haft to ”Ørnens Dag”- arrangementer og deltaget på Natur- og Jagtmessen på Gram Slot, hvor vi udover at have en bemandet stand, guidede besøgende på flere fugleture i løbet af weekenden.

Tønder-gruppens traditionelle tur til Schlüttsiel blev umiddelbart eneste “udlandstur”, men bestyrelsen har fokus på at arrangere dagsture/flerdagsture, også til områder uden for Sønderjylland.

I 2017 hjalp vi igen Fugleværnsfonden med en strandrensning på Stormengene.

Naturbeskyttelse

Den største opgave har været at give høringssvar til Miljøstyrelsens forslag til justering af Natura2000 grænserne. Vi har svaret, at vi er meget utilfredse med den justering, MST foreslår, dels fordi den samlet set medfører en reduktion af det samlede Natura2000-areal, og dels fordi det tilskud, som kan motivere en landmand til at drive sin jord mere naturvenligt, falder bort. Det vil trække udviklingen af nye naturområder i en negativ retning, og det er uacceptabelt. Hvis I har lyst til at læse hele svaret ligger det på vores hjemmeside.

Den anden sag er en klage over dispensation til oprensning af en privat grøft på en af strandengene på Rømø inden for Natura2000-område, som samtidigt er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3. Vi afventer Klagenævnets afgørelse.

Sidst har vi deltaget i vandrådsarbejdet i både Vadehavet og Lillebælt/Jylland. Begge steder har vi oplevet en del frustration fra de grønne organisationer over opgaven, og at det har været svært eller umuligt at finde fodslag om holdninger sammen med landbrugets repræsentanter. DOF har ikke en central rolle i vandrådene, og arbejdet inviterer i højere grad til sportsfiskerne, som har kendskabet til de vandområder, som har været drøftet. Vi kan generelt ikke støtte, at vandløb tages ud af vandplanerne.

Fuglene

Havørnen og tranen

Havørnen og tranen har vi omtalt i de tidligere årsberetninger. De er nu blevet så almindelige i den danske fauna, så vi vil finde andre arter at skrive om.

Stor Skallesluger

Atlas III har vist, at denne art ikke længere er forbeholdt Als og Sundeved. Nu er den også i Aabenraa Fjord. En af grundene til artens succes er opsætning af redekasser. Så måske skal der sættes kasser op ved Aabenraa Fjord.

Hvid stork

Den hvide stork yngler med 1 par i Sønderjylland i Smedager. Ligesom i 2016 fik parret en unge på vingerne. Tænk sig i Bergenhusen, der ligger 60 km fra grænsen ved Padborg, der yngler der over 20 par storke. Det er ikke reder i Danmark, vi mangler. Storkene kender også landet. De kommer op og inspicerer vores land – se dofbasen.

Men vi mangler fortsat områder, hvor de kan finde så meget føde, så de kan opfostre deres unger.

Hvidbrystet præstekrave

Hvidbrystet præstekrave yngler på Rømø og på Fanø som de eneste steder i Danmark. I 2017 blev der set maks. 24 hanner først på sæsonen på Rømø. Hvor stor ynglesuccesen har været ved vi ikke. Men der har været dårligt vejr, så en stor del af ungerne er nok gået tabt.

En observation den 7. august af 212 fugle er rekord. Observatøren er Michael Schwalbe. Hvor mange af disse fugle, der er danske kan være svært at afgøre. En del kommer sikkert fra den tyske og hollandske del af Vadehavet.

 Der er tale om en art, der er truet fra mange sider.

 1. Oversvømmelse i yngletiden. Ofte ser vi, at fuglenes reder bliver oversvømmet i forbindelse med kraftig vestenvind i ynglesæsonen.
 2. Rømø bliver hvert år besøgt af mange badende gæster.

Det er en af de arter, som vi som forening har en forpligtelse til at passe på sammen med Naturstyrelsen, der har indhegnet ynglekolonierne.

Biæderen

Også i 2017 var biæderne på deres yngleplads, og vi har mundtlig fået oplyst, at mindst 6 unger er kommet på vingerne. Vi vil fortsat opfordre folk til at holde fundet i Sønderjylland hemmeligt samt at undlade at nærme sig rederne.

Mellemflagspætten

Trods eftersøgning har vi endnu ikke kendskab til sikre ynglefund af arten i landet. Men den dukker op i nær fremtid. Sandsynligheden for at det bliver i Sønderjylland er stor. Men vi er nødt til at komme ud og lede.

Blåhals

Blåhalsen blev kun registreret i ét kvadrat i 1990-ernes ATLAS-projekt. Nu er den i hele Sønderjylland. Først dukkede den op i Tøndermarsken. Så blev den mere almindelig der og begyndte at sprede sig op langs den jyske vestkyst. Nu spreder den sig også ind i det midtsønderjyske. Alene i Sønderjylland er den fundet som sikker ynglefugl i 25 kvadrater og som sandsynlig/mulig i ligeså mange kvadrater.

Rødtoppet fuglekonge

Siden Gerda Bladt fandt en stor population i Bommelund Plantage har vi fundet arten i hele landsdelen. En skov med høje nåletræer iblandet løvtræer er ideel for arten.

Broget fluesnapper

Denne art er desværre gået voldsomt tilbage og er kun fundet som sikker ynglefugl i 2 Atlas-kvadrater i vores område.

Skovsanger

Denne art lider samme skæbne som broget fluesnapper. Den er slet ikke fundet som sikker ynglefugl i årene 2014-2017!

Måske kan mere urørt skov gavne disse skovfugle. Så må vi bare håbe, at Naturstyrelsen ikke fjerner alle de gamle træer, inden skovene bliver udlagt til urørt skov.

Med den Danske Naturfonds køb af Kollund Skov på 130 ha. er der lys forude.

Øvrige fugleiagttagelser i 2017

2017 har været et godt år for sjældne fugle i Sønderjylland.

Allerede i januar blev der set hvidøjet and i Kruså Møllesø og amerikansk sortand ud for Lakolk strand på Rømø.

Den 22.april blev den sortbrynede albatros set ud for Havneby på Rømø. Selvom fuglen er tastet ind med et 0 i dofbasen, kan der vist ikke herske tvivl om, at det er denne art, da den har holdt til på øen Sild en stor del af 2017.

Terekkliren blev set i maj i Saltvandssøen. Gad vide, om det er den gamle kending, som blev set første gang i 2008. Fuglen blev ikke set i efteråret, men den har da været en trofast gæst på disse kanter.

En langhalet sneppeklire glædede folk først ved Ballum i juni og siden i juli ved Saltvandssøen.

Prærieløberen optrådte talrigt i Danmark i 2017, men i Sønderjylland blev det kun til en soloobservation i august.

Sønderjyllands sjældneste fugle er nok bairdsrylen fra Ballum i september og ørkensangeren fra Rømø i november. Begge fugle blev fundet af Michael Schwalbe! 

Året sluttede af med en jagtfalk, der både blev set ved Ballum og på Rømødæmningen.

Lokalgrupper

Her en status for de to lokalgrupper i DOF-Sønderjylland:

Haderslev

Den traditionelle tur til Tørning Mølle og Christiansdal Vandkraftværk i årets begyndelse var velbesøgt.

Ligesom de forrige år blev der afholdt 3 succesrige ture efter Gå til fugl- konceptet. Lokaliteterne var:

 • Hjartbro Skov
 • Oksenvad Hede
 • Kelstrup Plantage

Omkring månedsskiftet august-september havde vi igen fornøjelsen af at have besøg af Klaus Malling Olsen.

Dels til et foredrag med gratis adgang for alle interesserede, dels til et kursus for DOF-medlemmer og med deltagerbetaling.

Temaet for foredraget var: Efterårets fugle: Almindeligheder og sjældenheder. Omkring 50 tilhørere havde fundet vej til auditoriet på Haderslev Katedralskolen, hvor de – sædvanen tro – oplevede en veloplagt foredragsholder og alle kunne gå klogere hjem.

Kursets tema var: Det tidlige efterårs rovfugle og vandfugle.

Der var i år færre tilmeldte kurset. Økonomisk betød det, at lokalafdelingen måtte spæde lidt til de to arrangementer med KMO (medlemspleje). Til gengæld kom der meget fine tilbagemeldinger fra deltagerne, som syntes, at det havde været meget givende at være så små grupper i felten.

Både foredraget og fuglekurset med Klaus Malling Olsen var arrangementer for hele DOF Sønderjyllands-området, men da det var folk fra Haderslev Lokalgruppe, der stod for det, er de taget med her.

Året sluttede med den traditionelle juleafslutning med gløgg og fugleflet. I år var det vores unge medlem Anton Liebermann, der stod for ”underholdningen”. Anton fortalte kompetent og spændende om sine oplevelser som ringmærker på Gedser Fuglestation – og flere tilhørere sad helt ude på kanten af stolen, for ind imellem var det helt nervepirrende.

Haderslev Lokalgruppe sender stadig ”Nyhedsbreve” ud til dem, vi har stående på vores mailliste. Men i år er dette ikke blevet til så mange.

Tønder

Aktiviteterne i Tønder Lokalgruppe er udelukkende fugleture og det er også blevet til 7 i 2017. Igen har der været en tur til Schlüttsiel i det tyske vadehav. Tøndergruppen forsøger at øge tur-programmet og der arbejdes på mere undervisningsprægede ture for nybegyndere.

Atlas III 2017

Den 5. marts blev der afholdt Atlas møde på Røde-Kro for atlas-deltagerne i lokalafdelingen, hvor erfaringer blev delt og udfordringerne for det kommende års ynglefugleregistreringer blev drøftet. Der deltog godt 20 deltagere.

Bjarne Nielsen har gennem hele året sørget for opdaterede kort og beskrivelser af vores resultater på DOF-Sønderjyllands Facebookside, så alle har kunnet følge med i hvordan registreringen er skredet frem.

DOF-Sønderjylland har 100% dækning af de tidlige TTT og omtrent 100% dækning af de sene forårsture. Det ser ud til, at vi også opnår en dækning på 100% af vinter TTT. Et særdeles flot resultat, som vi med rette kan være stolte af.

I 2017 blev der planlagt og gennemført hele 3 atlaslejre fra centralt hold:

Søhøjlandet 7.-13. maj med 19 deltagere, Thy inklusiv Mors og Salling 22.-28. maj med 20 deltagere, og Vendsyssel 18.-24. maj med 11 deltagere. Bjarne Nielsen, Ole Tønder og Liva Gerd Bonnesen fra DOF- Sønderjylland deltog i én til flere lejre.

Samarbejdspartnere

OAS

I DOF-Sønderjylland er vi stadig meget glade for samarbejdet med OAS.

Vi har et tæt samarbejde på flere fronter, og i DOF-Sønderjylland nyder vi bl.a. godt af at have aktive medlemmer i OAS, som tager poster og udfører arbejde i Det Grønne Råd osv. Vi er således 2 stærke foreninger med meget viden og erfaring, som kan kæmpe for den gode sag.

Mange ture arrangeres stadig af begge foreninger, så vi har mulighed for at nå ud til flere medlemmer og potentielle medlemmer.

På Naturens Dag var OAS repræsenteret (Danfoss Universe), og de lånte DOF-Sønderjyllands ørne-banner som blikfang.

Naturstyrelserne

Ifølge aftale med Miljøministeriet skal lokalafdelingerne i DOF have et årligt møde med Naturstyrelsens lokale afdelinger. Det betyder for DOF-Sønderjylland, at vi skal mødes med Naturstyrelsen Vadehavet og med Naturstyrelsen Sønderjylland.

Der har i 2017 ikke været noget møde med Naturstyrelsen Vadehavet!

I 2016 var der et problem med manglende vand i saltvandssøen, som vi diskuterede på vores møde i 2016. Dette problem gentog sig i 2017. I denne forbindelse havde vi en dialog med Naturstyrelsen Vadehavet, hvor vi gjorde opmærksomt på, at det er uheldigt, at der ikke er vand i Saltvandssøen, når ynglesæsonen starter. Vi har lagt pres på for at få dem til at sørge for, at pumperne pumper vand ind i søen allerede fra marts måned.

Medlemmer af DOF opfordres til at meddele det til os, hvis problemet med manglende vand gentager sig.

Den 24. oktober mødtes Ole Tønder og Jørn Vinther Sørensen med Martin Reimers fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Vi talte om bioblitz. Det bliver afholdt i Abkær Mose den 11.8.2018.

Ligeledes talte vi om det uheldige i, at der ryddes krat i Sønderskoven ved Ståls Mose.

Naturstyrelsens brugerråd

Jørn Vinther Sørensen er repræsenteret i Naturstyrelsens brugerråd Sønderjylland og Bent Pedersen er repræsenteret i brugerråd Vadehavet.

Den 13. december deltog Jørn Vinther Sørensen i brugerrådet, hvor vi bl.a. besigtigede den nye skov ved Nordborg. Det er her, der bliver plantet popler af hensyn til pirolen.

Bent Pedersen deltog i møde den 31. oktober. Her blev oplyst, at naturstyrelsen undersøger mulighederne for at hæve vandstanden i den 300 ha. store Kogsbøl Mose. Ligeledes arbejdes der på at forbedre forholdene for fuglene ved at få mere vand i Gl. Frederiks kog.

Grønne Råd

Alle 4 kommuner har et Grønt Råd, hvor repræsentanter fra DOF, DN, Naturstyrelsen, Landbruget, Sportsfiskerne, Friluftsrådet og kommunen m.fl. mødes 1-2 gange om året.

Martin Lieberman sidder i Haderslev, Kaj Abildgård sidder i Sønderborg, Lene Teppel Rasmussen sidder i Aabenraa og Martin Iversen i Tønder.

Aabenraa

Mødet den 4. maj 2017:

Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen orienterede om offentlighedens brug af Bolderslev Skov, som er blevet en naturskov - og Natura 2000 område. Der var efter mødet vandretur i skoven - tur dertil kan anbefales.

Aabenraa Kommune vil udarbejde et “hensynskatalog”, således at alle som færdes i kommunen får en forståelse for, hvad forventningen er til gæster og lodsejere.

Mødet den 26. oktober 2017:

Der blev orienteret om justeringer i Natura 2000 områder - og der blev orienteret om vandområdeplanerne 2015-2021. 

Kollund Skov: der er indgået en samarbejdsaftale mellem Den Danske Naturfond og Aabenraa Kommune. Man ønsker at opfylde flest mulige krav/behov - herunder også fuglenes og samtidig lade en del af skoven være naturskov. Men der bliver også plads til de aktive og familierne.

Orientering om nedsættelse af Naturråd for Aabenraa og Sønderborg Kommuner. Lene Teppel Rasmussen er indstillet for DOF Sønderjylland og Ole Tønder er suppleant.  Der har ikke været indkaldt til møde endnu.

Der blev orienteret om Apple-projektet. DOF Sønderjylland har deltaget i de afsluttende møder - et positivt og grønt projekt. Fra at være et landbrugsområde med et lille §3 vandhul som ligger midt på bondemandens marker, så bliver området grønt og smukt, selvom der bliver bygninger. Mulighed for masser af dyre- og fugleliv.

På begge møder var der en masse gode tiltag til en grøn kommune. Bl.a. ifm. Apple-projektet er der tænkt nye vandmiljø-områder.

Samarbejde med NABU (Naturschutzbund Deutschland)

Igen i 2017 var Lene Rasmussen og Elisabeth Bech af huse for at passe NABU-infohytten på Hamburger Hallig i Nordfriesland. Arbejdet gik ud på at informere de gæster, der lagde vejen forbi, om fuglene, naturen og kulturen i området og i det hele taget give gæsterne en god oplevelse. Vi havde i år 3 fulde arbejdsdage og var hver aften dødtrætte efter at have snakket – tysk – med alle de spændende besøgende.
Samarbejdet er ikke direkte knyttet til DOF-Sønderjylland, men er af mere personrelateret karakter. Vi lægger dog ikke skjul på, at vi er DOF-medlemmer.
 
Medier

Panurus

Panurus udgives i et samarbejde mellem OAS og DOF-Sønderjylland.

2017 var jubilæumsåret, da første nummer udkom for 50 år siden.

Bladet har et oplag på omkring 400 eksemplarer og udkom med 4 numre i 2017. Der var igen mange spændende artikler fra meget forskellige bidragsydere.

Viggo Petersen har gjort et stort stykke arbejde som hovedredaktør siden sidste år, hvor Gabor Graehn stadig er en del af redaktionen men har valgt at trække sig lidt i baggrunden.

Elisabeth Bech assisterer som hidtil som korrekturlæser.  

Panurus ligger nu offentligt tilgængeligt på Issuu.com. Der ligger årgangene 2015, 2016 og 2017. Der bliver løbende opdateret med nye numre. De bliver lagt på Issuu.com godt en uge efter de sendt ud i posten.

På Issuu.com kan man trække statistikker, fx se hvor mange gange en udgave er læst, i hvor lang tid og hvor på kloden læseren befinder sig. Issuu.com er et godt alternativ til publicering af et blad som Panurus.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside med adressen www.dof-syd.dk har i 2017 været besøgt ca. 9.500 gange. Den kører tilfredsstillende; men vi mangler historier og artikler fra medlemmer, der kan være med til at gøre hjemmesiden endnu mere spændende.

Vores nye hjemmeside ligger på Fuglenes Hus’ server. De sørger for back up og sikkerhed mod hacker-angreb. Vi skal lokalt selv passe vores side med indhold, billeder og artikler.

Det er et lille team, der har passet hjemmesiden: Palle Rosendahl har stået for det meste her i opstartsfasen, både med hensyn til det praktiske med at vedligeholde hjemmesiden i samarbejde med Fuglenes Hus og med indholdet. Elisabeth Bech, Ole Tønder og Gabor Graehn har stået på sidelinjen som medredaktører. I 2018 vil der ske ændringer i dette team.

Grundet udskiftning i bemanding hos Fuglenes Hus har vi oplevet lidt lange ekspeditionstider på vores henvendelser – det er der nu rettet op på. Vi har igen fået en direkte kontaktperson.

Facebook-gruppen

DOF- Sønderjyllands Facebook-gruppe kom i løbet af 2017 op på 343 medlemmer, hvilket betyder en tilgang på 73 medlemmer. Alle medlemmer holder en god tone og gruppen er velfungerende og bruges som tiltænkt. En enkelt gang har administratorerne lige måttet henlede opmærksomheden på, at gruppen ikke er en ”fotogruppe”, hvilket også præciseres i retningslinjerne: Vi begrænser os i antallet af fotos fra det enkelte medlem. Der blev også straks slået ned på et medlem, som ville udlåne penge -godt at man kan blokere medlemmer! Men det er virkelig småting i forhold til andre Facebook-grupper.

DOF-basen

Udviklingsarbejdet

 • Android indtastningsapp til DOF-basen er nu ude i en fuld funktionsdygtig udgave. Vi ved ikke, om den også er klar til IPhone.
 • Lokalitetstegnemodulet er blevet opgraderet, og tegning af lokalitetsgrænser er nu udført for 7.300 af DOF-basens 18.675 lokaliteter.
 • Lokalt har vi afholdt workshop, hvor vi var 8, der arbejdede intenst med tegning og en niende tegner er med på holdet. Så vi er godt med i forhold til at få tegnet grænser i vort område. Vi er knap halvvejs, og det går fremad.
 • Man er også ved at lave kommenteringsmulighed på observationer med fotos.
 • Vi har taget hul på udviklingen af mulighed for mere avancerede, personlige artslister i DOF-basen (men bliver dog meget forsinket i processen).

Status lokalt

 • Lokalt har vi 353 observatører ved udgangen af 2017. I 2016 var der 355, der er kommet nye til og dobbeltoprettede er saneret. Af de 353 observatører var de 101 aktive.
 • Der blev indtastet i alt 116.836 observationer, det er 14.172 observationer færre end i 2016.
 • I 2017 er der registreret 100 ynglepar mod 145 året før. Det er så her, vi satser hårdt i 2018, når ATLAS III er vel overstået.

Flotte priser ved Danish Birder Award

Den 20. januar 2018 vandt Anton Liebermann prisen under kategorien ”Årets Ungfugl 2017” og Michael Schwalbe løb med prisen og præmien - en ny Swarovski kikkert - under kategorien ”Årets Guldfugl” for fundet af de 2 sjældne arter bairdsryle og ørkensanger.

Årets Ungfugl gives til det unge medlem af DOF, som i 2017 har gjort en særlig indsats for fuglene i Danmark. Anton har tilbragt 4 måneder på Gedser Fuglestation, hvor han på ihærdig vis har ringmærket fugle. Det er bl.a. blevet til 4000 gråsiskener og 30 hvidsiskener. Han har bidraget til viden omkring bestemmelse af hvidsisken fra stor gråsisken.

Anton har også udvist nytænkning og har på natlige udflugter fanget vadefugle på stranden og så sjældne ringmærkningsarter som huldue og mosehornugle i øsende regnvejr.

Endelig har Anton også fanget landets første Stejneger bynkefugl og ved hjælp af DNA-prøver fået fuglen endelig bestemt til denne form, der af briterne nu er ophøjet til en selvstændig art.

Stort tillykke til både Anton og Michael!

Bestyrelsen

Bestyrelsen i 2017 er helt den samme som året før.

Vi har en rigtig god bestyrelse sammensat af folk med mange forskellige kompetencerJ

Som formand sidder jeg og mit navn er Jørn Vinther Sørensen. Jeg synes selv, at jeg har bidraget til Atlas-projektet i 2017 og praler da også af alle de rødtoppede fuglekonger, som jeg har fundet i 2017.

Som næstformand har vi fortsat Martin Liebermann. Han repræsenterer DOF Sønderjylland i Haderslev Kommune. Herudover sørger Martin for, at vi får afholdt bestyrelsesmøderne, da han indkalder hertil.

Som kasserer har vi Jesper Leegaard. Herudover er Jesper særdeles aktiv i forbindelse med vores ATLAS-projekt, hvor han er koordinator sammen med Bjarne Nielsen og Liva Bonnesen.

Elisabeth Bech har med vores Facebook-gruppe at gøre og slår hårdt ned, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. Ligeledes læser hun korrektur på bl.a. Panurus. Og så er der selvfølgelig vores fugleflet op til jul. Hun er desuden aktiv i Haderslev Lokalgruppe.

Lene Teppel Rasmussen er vores ørnekoordinator, som i mange år i bidende kulde har stået ved Slivsøen i februar og vist ørnene frem på Ørnens Dag. Lene er også vores kommunerepræsentant i Aabenraa Kommune.

Palle Rosendahl har været vores DOF-base-ansvarlige. Ligeledes har Palle haft ansvaret for, at vores ture blev annonceret, ligesom han også har fået lov til at bøvle med vores nye hjemmeside. Palle forlader desværre vores bestyrelse i forbindelse med at han flytter til Fyn.

Liva Gerd Bonnesen er en af ATLAS III koordinatorerne. Herudover sidder Liva i DOFs repræsentantskab. Før Liva flyttede til Sønderborg var hun aktiv på Sjælland. Så det er jo godt for netværkssamarbejdet, at hun kender dem derovre på den anden side af Storebælt.

Ole Tønder er et af vores nyere bestyrelsesmedlemmer. Han har været rigtig aktiv med Atlas III og deltaget i repræsentantskabsmøderne. Endvidere er Ole vores kontaktperson til OAS.

Jan Ravnborg er vores repræsentant i Tønder. Jan er aktiv med ture og Ørnens Dag ved Ballum, ligesom han også er vores bindeled til Martin Iversen fra Fugleværnsfonden.

Suppleanterne er Gabor Graehn og Karen Raagaard.

Gabor Graehn har kontakten til Viggo Petersen, der er redaktør for Panurus. Ligeledes har Gabor kontakten til vores tyske venner i OAG i Slesvig-Holstein.

Karen Raagaard har store kompetencer inden for naturbeskyttelse og har arbejdet på vores høringssvar i forbindelse med, at Esben Lunde Larsen har ønsket at reducere i Natura2000-områderne.

Tak

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningens medlemmer for jeres store indsats i 2017 med forskellige aktiviteter.

I slutningen af 2017 har vi arbejdet med høringssvar, da vores miljø- og fødevareminister har ønsket at indskrænke Natura2000-områderne.

I Sønderjylland er vi heller ikke blevet overset. Specielt ude i den vestlige del af landsdelen ønsker fødevareministeren indskrænkninger. En arbejdsgruppe bestående af Jesper, Lene og Karen har koordineret vores indsats og har fået flere medlemmer med lokalt kendskab til at give deres besyv med. Det har de lagt mange timer i. Så må vi håbe, at Esben Lunde Larsen ikke bare smider vores høringssvar i papirkurven. Var der ikke noget med, at han i 2017 ikke ønskede at modtage underskriftsindsamlinger.

Ligeledes skal lyde en stor tak til alle dem, der har været aktive i ATLAS III-projektet, der slutter den 28.2.2018. Vi har gjort det rigtig godt i vores område. Alle de tidlige forårstimetælleture blev gået! Af de sene forårstimetælleture mangler ganske få, og mon ikke vi når samtlige vintertimetælleture. Vi har helt frem til den 28. februar.

Helle Regitze Boesen takker vi for hendes koordinering af punkttællinger. Når nu ATLAS III-projektet er ovre og vi ikke ved, hvad vi skal få tiden til at gå med, så er det oplagt at få nogle punkttællingsruter. Det er allerede aftalt med Thomas Vikstrøm, at han kommer den 2.maj og fortæller om projektet. Meld jer endelig til, det foregår fra Søstjernen i Diernæs ved Slivsø.

Ligeledes skal lyde en tak til dem, der har ledet fugleture, stillet op til Ørnens Dag, repræsenteret DOF som kommunerepræsentanter og i brugerrådet i Vadehavet.

Også en stor tak til Viggo Petersen for arbejdet som redaktør af Panurus. Og til OAS for samarbejdet omkring Panurus og fugleture.

Og til allersidst skal vi lige huske at takke revisorerne Egon Iversen og Peter Kjær Hansen at have revideret regnskabet.

Jørn Vinther Sørensen, januar 2018