Bestyrelsesmøde 1.6.2017 hos Martin Liebermann, Fælleshave 5, Haderslev kl. 1900.

Dagsorden:

 1.Godkendelses af referat

Referatet lægges på vores hjemmeside når det er godkendt.

Referatet er godkendt.

  1. Medier

Hjemmeside (Palle). Intet nyt. Vi afventer ny kontaktperson i dof-hovedkontoret. Resten af bestyrelsen skal hurtigst have adgang til hjemmesiden

Facebook (Elisabeth). For mange fantastiske billeder. Vi ønsker ikke at facebook bliver til et billedgalleri. Retningslinierne fremgår at siden, og bestyrelsen bakker op om at de sal følges. Elisabeth vil følge op hvis hun vurderer det bliver nødvendigt at gribe ind.

Panurus. Stof til bladet efterlyses.
Man kan overveje ny bladudbringer. Der kan være andre leverandører som er billigere, så vi kan spare på portoen. Palle tager kontakt til Viggo, om vi skal undersøge med f.eks. at indhente 3 tilbud. Panurus lægges på hjemmesiden kort efter udgivelse.

 

Google Drev (Ole)

De sidste bestyrelsesmedlemmer skal opdateres med vejledning i brug af Googledrev.

Når alle er med, vil vores relevante materiale blive lagt her, f.eks. fælles kalender, handleplan o.lign.

LIVA VIL PÅTAGE SIG AT HOLDE ORDEN PÅ DET NYE DREV!!!!

  1. Årsplan.

Bestyrelsesmøder:  7. september 2017 (hos Jesper)

  1. november 2017 (hos Elisabeth)
  1. Rundt om bordet

Skagens Fuglestation og indvielsen

Der var mange mennesker. Vi fik afleveret en pengegave.

Borgmesteren havde en fantastisk humoristisk tale.

Fin indvielse, siger de der deltog.

 Roll-ups (Ole)

Vi afventer at DOF kommer med nye design for logo mv. inden vi bestiller vores roll-ups. De kan fremover blive opmagasineret hos Jesper.

De gamle flag.

Lene tager flagene med så de kan og de bliver fremover opmagasineret hos 2 hos Jesper og 1 hos Jan. (Måske har Jan et i forvejen)

Biæderen og det hemmelige sted (Martin)

Ejeren af det hemmelige sted er træt af at fuglefolk parkerer og går over hans marker. Det er privat grund.

Bestyrelsen indskærper, at man skal respektere den private ejendomsret. I denne situation er det kritisk, fordi ejeren af det hemmelige sted IKKE VIL HAVE folk på sin jord. Det kan få den konsekvens at han nedlægger det hemmelige sted. Liva orienterer Klaus om at vi har talt om det i bestyrelsen.

 DOFbasen og lokaliteter (Palle)

Lokaliteter bliver til oktober/november.

Efter AtlasIII skal vi i gang med at registrere ynglefugle. Det kunne meget vel indledes med et dof base kursus januar/februar 2018.

  1. Naturpolitik

Møde i det grønne råd Haderslev (Martin)

Det var den 31. maj 2017. Den fælles sag i Rådet kunne være stier i kommunen. Mountainbikes blev drøftet. Der var blandt deltagerne på mødet enighed om at de er meget forstyrrende i skovene. Det er et emne til videre debat.

Datacenter Aabenraa Kommune ved Hjordkær

Kommunen vil arbejde for at der udarbejdes en naturplan for området. De grønne organisationer inviteres til dialog med kommunen om hvordan der kan arbejdes med natur på de 285 ha store område.

Første dialogmøde er den 6. juni 2017.

Ny plejehjem Haderslev dam

Det bygges på samme sokkel som eksisterende byggeri. Vi sender høringssvar om at der kun bør bygges i et-plan. Vi har ikke mulighed for at deltage i dialog som kommunen har inviteret til.

 Pæleskærm ved Sønderballe Strand

Det er lavet længe inden den er sendt ud. Kommunen har ikke øje for hvad der sker i kommunens kroge.

Justering af Natura 2000 områderne

Løbet er kørt.

Møde i Vandrådene

Der er to vandråd i vores geografiske område. Rådene skal arbejde med konkrete opgaver og tage stilling til omfanget af vandplanindsatserne. Det kan være vanskeligt at få ændret på noget fordi holdingerne er meget spredte. Vi beslutter at skrive en orientering til Knud Flensted om oplevelsen at vores rolle på rådsmøderne, og om DOF central kan komme mere på banen i denne sags tjeneste.

  1. AtlasIII

Den første lejr er afviklet. Liva deltog. På et natlyttetur fik man registeret 67 natravne. Det var en god lejr med mange gode oplevelser…

I dof sønderjylland er vi generelt meget med. Både med ttt og med arter.

Vi har dog fortsat mange arter som let bør kan findes og registreres.

  1. Rep. møde i april.

Ole, Jørn, Liva og Martin deltog.

Re-branding af dof er kørende. Det blev skudt lidt til hjørne, fordi der var stor modstand på mødet for projektet.

HB vil kigge på hvordan grupper og udvalg opstår i dof. Det forekommer lidt tilfældigt som det sker pt.

Jørn har været til formandsmøde:

Med DOF-formanden involvering endte det med at der ikke kom noget i avisen om Saltvandssøen. Nu er sagen tysset ned. Men det må IKKE ske igen.

DOF har mulighed for at få en repræsentant i friluftsrådet. Ingen af os kan pt. overkomme det

  1. Arrangementer

Gå til fugl

God tilslutning og specielt er det sociale indhold meget hyggeligt.

Fotokursus Saltvandssøen 17/6

Tilmelding til Martin

Se aktviteterne under dof-syd.dk

Alle aktiviteter annonceres på vores hjemmeside.

  1. Evt.

Bytte roller

Lene vil gerne træde ind som suppleant og bytte med Karen. Det er dog ikke et problem idet den eneste oplevede forskel er at suppleanten ikke har stemmeret, men ellers fungerer som valgte medlemmer. Derfor bytter vi ikke.

Messe i Gram

Eventgruppen (Liva, Ole og Palle) arbejder på højtryk med forberedelserne. Messen er den 19. til 21. august.

Formanden har modtaget mail

Privat person har henvendt sig. Vi beslutter ikke at besvare, idet det blot handler om en konstatering af rigets fugletilstand, og forslag til forbedringer som forekommer useriøse.

Mail fra Nordsjællands DOF, som efterlyser erfaringer fra andre lokalafdelinger om mountainbike i skovene. Vi har ikke noget konkret vi kan give, udover vores sympatitilkendegivelse.

Andet

Ole har fået overdraget Skallesluger redekasser, der er sat op langs Aabenraa Fjord. Med det er ikke helt klart hvor de er!

Næste gang hos Jesper den 7. september 2017 kl 19.00