Bestyrelsesmøde 6/4 - 2017 hos Ole Tønder, Kongevej 66 i Sønderborg kl 19.

Dagsorden:

 1.Godkendelses af referat

Med punkter tilføjet OK.

 

  1. Medier

Hjemmeside (Palle)

Den kører og fungerer fint.
Problemer med filer større end 2 mB. Under løsning.
Ny kontakt hos DOF, Turreferater kommer på hjemmesiden.
Der arbejdes med at flere skal have adgang til at redigere.

Facebook (Elisabeth)

Strammer op om adfærden på facegruppen. F.eks. skal antal billeder holdes på et begrænset niveau. Kan for nogen være lidt overdrevent. Ellers går det fint.

Panurus

Jesper samler op på hvem der annoncerer, og at anonncører får betalt.

Fælles kommunikation (Ole). Google Drev vs. Dropbox.

Målet er at det skal komme til at fungere som vores fælles platform for dokumenter. Og det kan det komme til ……med lidt oplæring, Ole introducerer.

  1. Årsplan.

Godkendt og er gældende for 2017.              

  1. Rundt om bordet

Tinglev Mose

Undersøgelse i gang om fugletårn skal repareres. Jan følger op.

Måske skal en tømrer overtage opgaven p.gr.a. ansvar mv.

Vi har kontakt til MST om at reparere gangbro rundt i mosen. Martin.

Roll-ups (Ole) og vores flag. Flagene står hos Lene og ingen gider at have dem opmagasineres.

Roll-ups er kun til indendørs brug. 3 stk. 2000 kr. Ole bestiller og rundsender designforslag.

Beach-flag kan forankres med spyd i stedet for klump. Elisabeth undersøges om vi kan få det til vores flag.

Beach flag kan opmagasineres hos Karen, mod at dem der skal bruge dem selv afhenter dem.

DOF UNG Sønderborg (Ole)

3 i bestyrelsen har lyst til at tage initiativ til at stifte en ungdomsafdeling i DOF-Sønderjylland (Liva/Viggo og Ole ).

Ole vil indkalde til opstartsmøde.

Bestyrelsen bakker op og siger go til hvad der måtte kunne lade sig gøre.

Fildeling og arkivering (Ole)

Liva og Karen står for at upload relevant materiale til dette fællesdrev.

Opfølgning på Oles kommuneansvarlighed i Sønderborg (Ole)

OK

DOFbasen og lokaliteter (Palle)

Udsat.

Vi savner at få en invitation til workshop om georeferering

HB’s reaktion på bidrag til Skagens Fuglestation samt gave (Liva)

HB besvarer ikke vores henvendelse. Og giver oplevelsen af at HB glider af. Jørn tager det med til rep-møde.

 

Fotokursus

God ide den 17 juni 2017

 

Haderslev Spildevandplan, Diernæs

Vi finder at kommunen med forslaget her taget de hensyn til fuglene som er muligt i situationen, idet udledningspunktet ligger udenfor Natura2000-område Lilllebælt.

  1. Naturpolitik

Saltvandssøen

Pumperne er ikke startet som aftalt. Saltvandssøen er tørlagt.

Jens Hjerrild forventer at den kommer i gang i løbet af denne uge.

Skovrider Bent Rasmussen tørrer den af på entreprenøren, der har svigtet.

Jørn følger op med foto af søen og tager initiativ til at få pressedækning på.

Dambåd

DOF har givet høringssvar og Haderslev Kommune har taget vores bemærkninger til efterretning. Ros til Karen for høringssvar.

Pæleskærm ved Sønderballe Strand

Mailen sendes videre af Martin. Vi kigger på det i påsken frist 19 april 2017.

 

Vandråd

Vi har udpeget repræsentanter

Lillebælt: Karen

Vadehavet: Jan

 

Justering af Natura 2000 områderne

Sker i dialog med interessenterne, herunder DOF central. Vi forventer her lokalt at få en henvendelse fra DOF centralt hvis de har brug for vores lokale viden.

Vindmøller

DOF-syd støtter grønne energikilder, når det er forsvarligt i relation til hensynet stil fuglene. Det er i tråd med DOFs generelle holdning til grøn energi. Dof-syd tager konkret stilling fra sag til sag, og begrunder sin holdning ud fra en konkret vurdering af hvilken trussel anlægget er for det aktuelle fugleliv.

I den konkrete sag om Vindmøller i Kastrup-Tiset vurderer DOF-syd ikke at anlægget udgør en trussel imod fuglelivet i området, og har derfor ikke gjort indsigelse i denne sag. DOF vurdering bygger væsentligt på at området alene er intensivt landbrugsjord.

  1. AtlasIII

Generelt går det det fint. Men vi kan godt lige stramme lidt op så det kommer til at gå virkelig godt.

  1. Rep. møde i april.

Ole, Jørn, Liva og Martin deltager. Er der noget vi skal tage med: JA

Skagen fuglestation tilskud

DOF-ung tilskud til lejr

  1. Arrangementer

Ørnenes dag

Med vejrforholdene taget i betragtning gik det fint. God stemning og besøg af pressen.

Stormengene på Rømø

Fin dag, med artikel på forsiden af jv/Tønder sektionen og til facebook.

Kommende ture, nye ideer. Se bl.a Panurus eller hjemmeside

Drøftet

Aftalte ture er annonceret.

Vi opfordrer alle medlemmer til at tage til indvielsen af Skagen fuglestation 11-12 maj. Elisabeth sætter på facebook.

Mandskab til DOF-SJ stand til Spejderlejren

Ole skriver til Kaj at DOF-syd tilbyder at lægge det på vores hjemmeside.

Evt.

Forskelligt drøftet under kaffen.

Næste gang hos. - Næste møde den 1. juni 2017 hos Martin.